• -8 ημέρες από την Big Top
  • Καρπός μεγάλος ΑΑ/Α, σκληρός, γυαλιστερός, κόκκινος στο 100% της επιφάνειας
  • Άνθιση κανονική
  • Πολύ παραγωγική ποικιλία
  • Μεγάλου ενδιαφέροντος γιατί στην εποχή της δεν έχει σοβαρούς ανταγωνιστές
TORUS web site