• Μέσο-όψιμη άνθηση
  • Μέση ζωηρότητα & γρήγορα σε παραγωγή
  • Έως 40% απόδοση ψύχας
  • 1,3 gr. βάρος καρπού

 

TORUS web site