• ΑΥΤΟΓΟΝΙΜΗ
  • Ωριμάζει 15 ημέρες πριν την ΦΕΡΑΝΙΕΣ
  • Όψιμης άνθισης
  • Πολύ παραγωγική
  • Καρπός γευστικός με λεπτό και σκληρό κέλυφος, με ελκυστικό ξανθο-καφέ χρώμα
  • 340 ώρες ψύχους
  • To 90% των φυτεύσεων αμυγδαλιάς σε Ιταλία Ισπανία την τελευταία 10ετία καταλαμβάνει η Τουόνο (Γκουάρα)
TORUS web site